072-2770155‏

דבר הרבי

"אין פעולה שחוזרת ריקם"

כאשר מדברים עם יהודי ב'דברים היוצאים מן הלב', על ענייני יהדות, תורה ומצוותיה ענייני מוסר ויראת שמים, בדרכי נועם ובדרכי שלום, כמובן לא ייתכן שדברים אלו לא יפעלו את פעולתם. גם אם אינו רואה את הפעולה תיכף ומיד, אומרים לו 'אל הבט אל מראהו', בוודאי ובוודאי נפעלה אצלו איזו פעולה.

אלא שבזה גופא יש כמה וכמה אופנים, כולל שלפעמים יש צורך בשהות זמן להתבוננות עד שהדבר יבוא לידי פועל בגלוי ממש.

אין לך פעולה שחוזרת ריקם, בוודאי שהיא פועלת את פעולתה... ומה שטוען שאינו רואה את הפעולה, אומרים לו: הסיבה שאינך רואה היא מכיוון שאתה מסתכל ב'עיני בשר'... תתעלה קמעא, ואז תראה את פנימיותו של יהודי, ותיווכח שנפעלת אצלו פעולה ותוסיף לפעול יותר ויותר.

(התוועדויות תשמ"ו כרך ב', עמ' 400)

 

..צו השעה לפרסם ולהרעיש בכל מקום ומקום שחוב גמור על כל אחד ואחד לעסוק בהפצת התורה והיהדות חוצה, ולא להסתפק בכך שישנם כמה וכמה שעוסקים בזה, אלא כל יחיד ויחיד צריך להצטרף... חינוך בני ובנות ישראל בדרך התורה שעל ידי זה נעשה החינוך הכנה לגאולה העתידה